Logo

Η ανακοίνωση του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ (ελληνικά-αγγλικά-ιταλικά)

 

 

Ελληνική μετάφραση της πρόθεσης

του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ να παραιτηθεί

 

Προσφιλείς Αδελφοί,

Σας κάλεσα σ’ αυτό το Κονσιστόριο, όχι μόνο για τις τρεις αγιωνυμίες, αλλά επίσης για να σας ανακοινώσω μια απόφαση μεγάλης σπουδαιότητας για τη ζωή της Εκκλησίας. Αφού εξέτασα επανειλημμένα τη συνείδησή μου ενώπιον του Θεού, έφθασα στη βεβαιότητα ότι οι δυνάμεις μου, λόγω της προχωρημένης ηλικίας μου, δεν είναι πλέον κατάλληλες για να ασκήσω με τρόπο επαρκή την πετρίνεια διακονία μου. Συνειδητοποιώ πολύ καλά ότι η διακονία αυτή, επειδή ουσιαστικά είναι μια διακονία πνευματική, πρέπει να την εκπληρώνει κανείς όχι μόνο με τα έργα και τα λόγια, αλλά επίσης πάσχοντας και προσευχόμενος. Όμως, μέσα στον σημερινό κόσμο, που υπόκειται σε ταχείες αλλαγές και ταράσσεται από ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητας για τη ζωή της πίστεως, για να κυβερνηθεί το πλοιάριο του αποστόλου Πέτρου και να αναγγέλλεται το Ευαγγέλιο, είναι αναγκαία και η ζωτικότητα τόσο του σώματος όσο και του πνεύματος, ζωτικότητα η οποία, κατά τους τελευταίους μήνες, έχει ελαττωθεί σ’ εμένα τόσο πολύ ώστε να αναγνωρίζω την ανικανότητά μου να διαχειριστώ καλά τη διακονία που μου έχει ανατεθεί. Γι’ αυτό, συνειδητοποιώντας πολύ καλά τη σοβαρότητα αυτής της ενέργειας, με πλήρη ελευθερία, δηλώνω ότι παραιτούμαι από τη διακονία του Επισκόπου της Ρώμης, Διαδόχου του Αγίου Πέτρου, που μου ανατέθηκε από τα χέρια των Καρδιναλίων στις 19 Απριλίου 2005, εις τρόπον ώστε, από τις 28 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 20,00, η έδρα της Ρώμης, η έδρα του Αγίου Πέτρου, θα χηρεύει και πρέπει να συγκληθεί, από τους αρμόδιους, το Κονκλάβιο για την εκλογή του νέου Άκρου Αρχιερέα.

Προσφιλείς Αδελφοί, σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλη την αγάπη και την εργασία με την οποία φέρατε μαζί μου το βάρος της διακονίας μου, και ζητώ συγγνώμη για όλα τα ελαττώματά μου. Τώρα, ας εμπιστευθούμε την Αγία Εκκλησία στη μέριμνα του Ύψιστου Ποιμένα της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ας επικαλεστούμε την αγία Μητέρα Του Μαρία, να παραστέκεται με τη μητρική της καλοσύνη του Καρδιναλίους Πατέρες στην εκλογή του νέου Άκρου Αρχιερέα. Σε ό,τι με αφορά, και στο μέλλον επίσης, θα είμαι διατεθειμένος να υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου, με μια ζωή αφιερωμένη στην προσευχή, την Αγία Εκκλησία του Θεού.

 

Από το Βατικανό, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΙΣΤ’, Πάπας

 

 

TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

Dear Brothers,
 

I have convoked you to this Consistory, not only for the three canonizations, but also to communicate to you a decision of great importance for the life of the Church. After having repeatedly examined my conscience before God, I have come to the certainty that my strengths, due to an advanced age, are no longer suited to an adequate exercise of the Petrine ministry. I am well aware that this ministry, due to its essential spiritual nature, must be carried out not only with words and deeds, but no less with prayer and suffering. However, in today’s world, subject to so many rapid changes and shaken by questions of deep relevance for the life of faith, in order to govern the bark of Saint Peter and proclaim the Gospel, both strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months, has deteriorated in me to the extent that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me. For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be convoked by those whose competence it is.


Dear Brothers, I thank you most sincerely for all the love and work with which you have supported me in my ministry and I ask pardon for all my defects. And now, let us entrust the Holy Church to the care of Our Supreme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and implore his holy Mother Mary, so that she may assist the Cardinal Fathers with her maternal solicitude, in electing a new Supreme Pontiff. With regard to myself, I wish to also devotedly serve the Holy Church of God in the future through a life dedicated to prayer. 
 

From the Vatican, 10 February 2013 

BENEDICTUS PP XVI

 

 

 

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

 

Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per

comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

 

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013

BENEDICTUS PP XVI

cen.gr 2016