H Θεία Λειτουργία PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE (για την εκλογή Πάπα)

 

Στη βασιλική του Αγίου Πέτρου τελέσθηκε σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE (για την εκλογή Πάπα). Ακολουθεί η ομιλία του καρδιναλίου Άντζελο Σοντάνο, Πρύτανη του Κολεγίου των Καρδιναλίων (αγγλικά, ιταλικά). 

 

MISSA PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE

HOMILY OF HIS EMINENCE CARD. ANGELO SODANO
DEAN OF THE COLLEGE OF CARDINALS

Vatican Basilica
Tuesday, 12 March 2013

[Video]
 

 

 

Dear Concelebrants, Distinct Authorities, Brothers and Sisters in Christ,

"Forever I will sing the mercies of the Lord" is the hymn that resounds once again near the tomb of the Apostle Peter in this important hour of the history of the Holy Church of Christ. These are the words of Psalm 88 that have flowed from our lips to adore, give thanks and beg the Father who is in heaven. "Misericordias Domini in aeternum cantabo": is the beautiful Latin text that has introduced us into contemplation of the One who always watches over his Church with love, sustaining her on her journey down through the ages, and giving her life through his Holy Spirit.

Such an interior attitude is ours today as we wish to offer ourselves with Christ to the Father who is in heaven, to thank him for the loving assistance that he always reserves for the Holy Church, and in particular for the brilliant Pontificate that he granted to us through the life and work of the 265th Successor of Peter, the beloved and venerable Pontiff Benedict XVI, to whom we renew in this moment all of our gratitude.

At the same time today, we implore the Lord, that through the pastoral sollicitude of the Cardinal Fathers, He may soon grant another Good Shepherd to his Holy Church. In this hour, faith in the promise of Christ sustains us in the indefectible character of the church. Indeed Jesus said to Peter: "You are Peter and on this rock I will build my Church, and the gates of hell shall not prevail against her." (Mt. 16:18).

My brothers, the readings of the World of God that we have just heard can help us better understand the mission that Christ has entrusted to Peter and to his successors.

1. The Message of Love

The first reading has offered us once again a well-known messianic oracle from the second part of the book of Isaiah that is known as "the book of consolation" (Isaiah 40-66). It is a prophecy addressed to the people of Israel who are in exile in Babylon. Through this prophecy, God announces that he will send a Messiah full of mercy, a Messiah who would say: "The spirit of the Lord God is upon me… he has sent me to bring good news to the poor, to bind up the wounds of broken hearts, to proclaim liberty to captives, freedom to prisoners, and to announce a year of mercy of the Lord" (Isaiah 61:1-3).

The fulfilment of such a prophecy is fully realized in Jesus, who came into the world to make present the love of the Father for all people. It is a love which is especially felt in contact with suffering, injustice, poverty and all human frailty, both physical and moral. It is especially found in the well known encyclical of Pope John Paul II, "Dives in Misericordia" where we read: "It is precisely the mode and sphere in which love manifests itself that in biblical language is called "mercy" (n. 3).

This mission of mercy has been entrusted by Christ to the pastors of his Church. It is a mission that must be embraced by every priest and bishop, but is especially entrusted to the Bishop of Rome, Shepherd of the universal Church. It is infact to Peter that Jesus said: "Simon son of John, do you love me more than these?... Feed my lambs (John 21:15). In his commentary on these words, St. Augustine wrote: "May it be therefore the task of love to feed the flock of the Lord" (In Iohannis Evangelium, 123, 5; PL 35, 1967).

It is indeed this love that urges the Pastors of the Church to undertake their mission of service of the people of every age, from immediate charitable work even to the highest form of service, that of offering to every person the light of the Gospel and the strength of grace.

This is what Benedict XVI wrote in his Lenten Message for this year (n.3). "Sometimes we tend, in fact, to reduce the term "charity" to solidarity or simply humanitarian aid. It is important, however, to remember that the greatest work of charity is evangelization, which is the "ministry of the word". There is no action more beneficial – and therefore more charitable– towards one’s neighbour than to break the bread of the word of God, to share with him the Good News of the Gospel, to introduce him to a relationship with God: evangelization is the highest and the most integral promotion of the human person. As the Servant of God Pope Paul VI wrote in the Encyclical Populorum Progressio, the proclamation of Christ is the first and principal contributor to development (cf. n. 16)."

2. The message of unity

The second reading is taken from the letter to the Ephesians., written by the Apostle Paul in this very city of Rome during his first imprisonment (62-63 A.D.)

It is a sublime letter in which Paul presents the mystery of Christ and his Church. While the first part is doctrinal (ch.1-3), the second part, from which today’s reading is taken, has a much more pastoral tone (ch. 4-6). In this part Paul teaches the practical consequences of the doctrine that was previously presented and begins with a strong appeal for church unity: "As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. (Eph 4,1-3).

St. Paul then explains that in the unity of the Church, there is a diversity of gifts, according to the manifold grace of Christ, but this diversity is in function of the building up of the one body of Christ. "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up (Eph 4:11-12).

It is for the very unity of His mystical body that Christ then has sent His Holy Spirit and, at the same time, He has established His apostles and among them Peter, who takes the lead as the visible foundation of the unity of the Church.

In our text, St. Paul teaches that each of us must work to build up the unity of the Church, so that "From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work (Eph 4:16). Each of us is therefore called to cooperate with the Successor of Peter, the visible foundation of such an ecclesial unity.

3. The Mission of the Pope

Brothers and sisters in Christ today’s Gospel takes us back to the Last Supper, when the Lord said to his Apostles: "This is my commandment: that you love one another as I have loved you" (John 15:12). The text is linked to the first reading from the Messiah’s actions in the first reading from the prophet Isaiah, reminding us that the fundamental attitude of the Pastors of the Church is love. It is this love that urges us to offer our own lives for our brothers and sisters. Jesus himself tells us: "There is no greater love than to lay down one’s life for one’s friends" (John 15:12).

The basic attitude of every Shepherd is therefore to lay down one’s life for his sheep (John 10:15). This also applies to the Successor of Peter, Pastor of the Universal Church. As high and universal the pastoral office, so much greater must be the charity of the Shepherd. In the heart of every Successor of Peter, the words spoken one day by the Divine Master to the humble fisherman of Galilee have resounded:"Diligis me plus his? Pasce agnos meos… pasce oves meas"; "Do you love me more than these? Feed my lambs…feed my sheep!" (John 21:15-17)

In the wake of this service of love toward the Church and towards all of humanity, the last popes have been builders of so many good initiatives for people and for the international community, tirelessly promoting justice and peace. Let us pray that the future Pope may continue this unceasing work on the world level.

Moreover, this service of charity is part of the intimate nature of the Church. Pope Benedict XVI reminded us of this fact when he said: "The service of charity is also a constitutive element of the Church’s mission and an indispensable expression of her very being; (Apostolic Letter in the form of a Motu Proprio Intima Ecclesiae natura, November 11, 2012, introduction; cf. Deus caritas est, n. 25).

It is a mission of charity that is proper to the Church, and in a particular way is proper to the Church of Rome, that in the beautiful expression of St. Ignatius of Antioch, is the Church that "presides in charity" "praesidet caritati" (cf.Ad Romanos (preface).; Lumen Gentium, n. 13).

My brothers, let us pray that the Lord will grant us a Pontiff who will embrace this noble mission with a generous heart. We ask this of the Lord, through the intercession of Mary most holy, Queen of the Apostles and of all the Martyrs and Saints, who through the course of history, made this Church of Rome glorious through the ages. Amen.

  

 

 

MISSA PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE

OMELIA DEL CARDINALE ANGELO SODANO
DECANO DEL COLLEGIO CARDINALIZIO

Patriarcale Basilica di San Pietro
Martedì, 12 marzo 2013

[Video]

 

Cari Concelebranti, distinte Autorità, Fratelli e Sorelle nel Signore!

"Canterò in eterno le misericordie del Signore" è il canto che ancora una volta è risuonato presso la tomba dell’Apostolo Pietro in quest’ora importante della storia della Santa Chiesa di Cristo. Sono le parole del Salmo 88 che sono fiorite sulle nostre labbra per adorare, ringraziare e supplicare il Padre che sta nei Cieli. "Misericordias Domini in aeternum cantabo": è il bel testo latino, che ci ha introdotto nella contemplazione di Colui che sempre veglia con amore sulla sua Chiesa, sostenendola nel suo cammino attraverso i secoli e vivificandola con il suo Santo Spirito.

Anche noi oggi con tale atteggiamento interiore vogliamo offrirci con Cristo al Padre che sta nei Cieli per ringraziarlo per l’amorosa assistenza che sempre riserva alla sua Santa Chiesa ed in particolare per il luminoso Pontificato che ci ha concesso con la vita e le opere del 265º Successore di Pietro, l’amato e venerato Pontefice Benedetto XVI, al quale in questo momento rinnoviamo tutta la nostra gratitudine.

Allo stesso tempo oggi vogliamo implorare dal Signore che attraverso la sollecitudine pastorale dei Padri Cardinali voglia presto concedere un altro Buon Pastore alla sua Santa Chiesa. Certo, ci sostiene in quest’ora la fede nella promessa di Cristo sul carattere indefettibile della sua Chiesa. Gesù, infatti, disse a Pietro: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa" (cfr. Mt16,18).

Miei fratelli, le letture della Parola di Dio che or ora abbiamo ascoltato ci possono aiutare a comprendere meglio la missione che Cristo ha affidato a Pietro ed ai suoi Successori.

1. Il messaggio dell’amore

La prima lettura ci ha riproposto un celebre oracolo messianico della seconda parte del libro di Isaia, quella parte che è chiamata "il Libro della consolazione" (Is 40-66). È una profezia rivolta al popolo d’Israele destinato all’esilio in Babilonia. Per esso Dio annunzia l’invio di un Messia pieno di misericordia, un Messia che potrà dire: "Lo spirito del Signore Dio è su di me… mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore" (Is 61,1-3).

Il compimento di tale profezia si è realizzato appieno in Gesù, venuto al mondo per rendere presente l’amore del Padre verso gli uomini. È un amore che si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l’ingiustizia, la povertà, con tutte le fragilità dell’uomo, sia fisiche che morali. È nota al riguardo la celebre Enciclica del Papa Giovanni Paolo II "Dives in misericor dia", che soggiungeva: "il modo in cui si manifesta l’amore viene appunto denominato nel linguaggio biblico ‘misericordia’" (Ibidem, n. 3).

Questa missione di misericordia è stata poi affidata da Cristo ai Pastori della sua Chiesa. È una missione che impegna ogni sacerdote e vescovo, ma impegna ancor più il Vescovo di Roma, Pastore della Chiesa universale. A Pietro, infatti, Gesù disse: "Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?... Pasci i miei agnelli" (Gv 21,15). È noto il commento di S. Agostino a queste parole di Gesù: "sia pertanto compito dell’amore pascere il gregge del Signore"; "sit amoris officium pascere dominicum gregem" (In Iohannis Evangelium, 123, 5; PL 35, 1967).

In realtà, è quest’amore che spinge i Pastori della Chiesa a svolgere la loro missione di servizio agli uomini d’ogni tempo, dal servizio caritativo più immediato fino al servizio più alto, quello di offrire agli uomini la luce del Vangelo e la forza della grazia.

Così lo ha indicato Benedetto XVI nel Messaggio per la Quaresima di questo anno (cfr. n. 3). Leggiamo, infatti, in tale messaggio: "Talvolta si tende, infatti, a circoscrivere il termine ‘carità’ alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario. È importante, invece, ricordare che massima opera di carità è proprio l’evangelizzazione, ossia il ‘servizio della Parola’. Non v'è azione più benefica, e quindi caritatevole, verso il prossimo che spezzare il pane della Parola di Dio, renderlo partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con Dio: l'evangelizzazione è la più alta e integrale promozione della persona umana. Come scrive il Servo di Dio Papa Paolo VI nell'Enciclica Populorum progressio: è l'annuncio di Cristo il primo e principale fattore di sviluppo (cfr. n. 16)".

2. Il messaggio dell’unità

La seconda lettura è tratta dalla Lettera agli Efesini, scritta dall’Apostolo Paolo proprio in questa città di Roma durante la sua prima prigionia (anni 62-63 d.C.).

È una lettera sublime nella quale Paolo presenta il mistero di Cristo e della Chiesa. Mentre la prima parte è più dottrinale (cap. 1-3), la seconda, dove si inserisce il testo che abbiamo ascoltato, è di tono più pastorale (cap. 4-6). In questa parte Paolo insegna le conseguenze pratiche della dottrina presentata prima e comincia con un forte appello alla unità ecclesiale:"Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace (Ef 4,1-3).

S. Paolo spiega poi che nell’unità della Chiesa esiste una diversità di doni, secondo la multiforme grazia di Cristo, ma questa diversità è in funzione dell’edificazione dell’unico corpo di Cristo: "È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo" (cfr. 4,11-12).

È proprio per l’unità del suo Corpo Mistico che Cristo ha poi inviato il suo Santo Spirito ed allo stesso tempo ha stabilito i suoi Apostoli, fra cui primeggia Pietro come il fondamento visibile dell’unità della Chiesa.  

Nel nostro testo San Paolo ci insegna che anche tutti noi dobbiamo collaborare ad edificare l’unità della Chiesa, poiché per realizzarla è necessaria "la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro" (Ef 4,16). Tutti noi, dunque, siamo chiamati a cooperare con il Successore di Pietro, fondamento visibile di tale unità ecclesiale.

3. La missione del Papa

Fratelli e sorelle nel Signore, il Vangelo di oggi ci riporta all’ultima cena, quando il Signore disse ai suoi Apostoli: "Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati" (Gv 15,12). Il testo si ricollega così anche alla prima lettura del profeta Isaia sull’agire del Messia, per ricordarci che l’atteggiamento fondamentale dei Pastori della Chiesa è l’amore. È quell’amore che ci spinge ad offrire la propria vita per i fratelli. Ci dice, infatti, Gesù: "nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici"(Gv 15,12).

L’atteggiamento fondamentale di ogni buon Pastore è dunque dare la vita per le sue pecore(cfr. Gv 10,15). Questo vale soprattutto per il Successore di Pietro, Pastore della Chiesa universale. Perché quanto più alto e più universale è l’ufficio pastorale, tanto più grande deve essere la carità del Pastore. Per questo nel cuore di ogni Successore di Pietro sono sempre risuonate le parole che il Divino Maestro rivolse un giorno all’umile pescatore di Galilea:"Diligis me plus his? Pasce agnos meos… pasce oves meas""Mi ami più di costoro? Pasci i miei agnelli… pasci le mie pecorelle!" (cfr. Gv 21,15-17).

Nel solco di questo servizio d’amore verso la Chiesa e verso l’umanità intera, gli ultimi Pontefici sono stati artefici di tante iniziative benefiche anche verso i popoli e la comunità internazionale, promovendo senza sosta la giustizia e la pace. Preghiamo perché il futuro Papa possa continuare quest’incessante opera a livello mondiale.

Del resto, questo servizio di carità fa parte della natura intima della Chiesa. L’ha ricordato il Papa Benedetto XVI dicendoci: "anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza" (Lettera apostolica in forma di Motu proprio Intima Ecclesiae natura, 11 novembre 2012, proemio; cfr. Lettera Enciclica Deus caritas est, n. 25).

È una missione di carità che è propria della Chiesa, ed in modo particolare è propria della Chiesa di Roma, che, secondo la bella espressione di S. Ignazio d’Antiochia, è la Chiesa che "presiede alla carità"; "praesidet caritati" (cfr. Ad Romanos, praef.; Lumen gentium, n. 13).

Miei fratelli, preghiamo perché il Signore ci conceda un Pontefice che svolga con cuore generoso tale nobile missione. Glielo chiediamo per intercessione di Maria Santissima, Regina degli Apostoli, e di tutti i Martiri ed i Santi che nel corso dei secoli hanno reso gloriosa questa Chiesa di Roma. Amen!

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian