ΚΑΡΙΤΑΣ

Ειδήσεις από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Κάριτας

- 20 Μαρτίου : Ημέρα Κάριτας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

hmera_caritas_2011

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian